رضا سالیانه

گرافیست

گرافیست و طراح خلاقانه و مدرن گرافیست و طراح خلاقانه و مدرن گرافیست و طراح خلاقانه و مدرن

گرافیک

90

طراحی

80

خلاقیت

70

رضا سالیانه 2

مدیر عامل

رضا سالیانه 2رضا سالیانه 2رضا سالیانه 2

گرافیک

80

طراحی

70

خلاقیت

90

رضا سالیانه 3

مدیر عامل

رضا سالیانه 2رضا سالیانه 2رضا سالیانه 2

گرافیک

88

طراحی

99

خلاقیت

77